Menu
Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ("Sözleşme")

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 6. maddede belirtilen ("ALICI") ile İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Zemin Kat Yeşilköy İstanbul adresinde bulunan MTM Medya Takip Yay. Ve İlet. Merkezi  A.Ş. ("SATICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. KONU

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ticari iş ve işlemler kapsamında Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

3.1. ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a) SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b) Ürünlerin İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c) SATICI'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)

d) SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

f) Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

g) Ürünler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,

i) ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

j) ALICI’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

k) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

l) Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemeleri'ne ve Ticaret Mahkemelerine yapabileceği.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: MTM Medya Takip Yay. Ve İlet. Merkezi  A.Ş.

Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Zemin Kat Yeşilköy İstanbul

Mersis: 0313055766900016

Telefon: 0 212 442 30 00

Fax : 0 212 442 20 85

Eposta adresi : mtm@medyatakip.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi/ler :             

Teslimat Adresleri :             

Telefon :             

Faks :

E-posta/Kullanıcı Adı :

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı :             

Adres:             

Telefon :             

Faks :             

E-posta/Kullanıcı Adı :             

7. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adres :

Telefon :             

Faks:

E-posta/Kullanıcı Adı :

Fatura, E-fatura şeklinde sipariş verenin e-posta adresine gönderilecektir.

8. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

8.1. Ürün ve Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde, satın alım esnasında belirtilmektedir. Ürünün temel özellikleri ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.

8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3. Sözleşme konusu ürün ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

8.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, ALICI’nın belirtmiş olduğu e-posta adreslerine yapılır veya satın alım işleminin ardından dosya formatında ALICI’nın kullanmış olduğu bilgisayar/tablet/cep telefonu vb cihaza indirmesi sağlanır.

9.3. SATICI, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.4. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini ve kendisine karşı hukuki işlem başlatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. SATICI, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın .borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kendisine veya başkasına ait kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, paylaşılmasına yönelik ilgili kişilerden onayının olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığına dair veya izinsiz şekilde paylaşılan 3. Kişi verilerine istinaden uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini ve siteden temin ettiği verileri kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.8. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. ÖZEL HÜKÜMLER

10.1. SATICI, medyada çıkan haberler üzerinden rapor halinde sunar. SATICI tarafından sunulan medya veri ve analizleri doğrudan ALICI’ya temin amaçlı veriler olup, ilgili verilerin çoğaltılması, yayılması, yayınlanması, iletilmesi, üçüncü kişiler ile paylaşılması ilgili tüm hukuki sorumluluk ALICI’ya aittir.

10.2. ALICI, SATICI’dan almış olduğu hizmeti kendisince oluşturulan/ SATICI tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile temin eder. SATICI, bu bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

10.3. ALICI, kendisine dijital ortamda sunulu verileri SATICI’yı zarara uğratacak şekilde kullanamaz, paylaşamaz, çoğaltamaz.

10.4. ALICI’nın abonelik sistemi ile SATICI’da düzenli şekilde hizmet alımı yapması halinde ödemeler fatura karşılığı aylık veya peşin olarak, SATICI’nın banka hesabına gönderim veya kredi kartı tahsilatı ile gerçekleştirilir.

10.5. ALICI’nın aboneliğine dair değişiklik talepleri ile aboneliğini sonlandırmayı istemesi halinde, SATICI’nın mtm@medyatakip.com  adresine yazılı bir bildirimde bulunması gerekir. Abonelik bildirimden itibaren 3 işgünü içerisinde sonlandırılır. ALICI’nın aboneliğini bitirmesi halinde, çalışmanın bitirildiği tarihe kadar verilen hizmetin bedeli, SATICI’nın sözleşme başlangıç tarihindeki aylık fiyatı üzerinden hesaplanarak varsa peşin ödemeden düşülür ve ücretin geri kalan kısmı 14 gün içerisinde ALICI’ya iade edilir.

10.6.  Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

10.7. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

10.8. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR

11.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, adres, telefon, cinsiyet, fatura bilgileri, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, sisteme giriş bilgileri, IP bilgileri, sistemde hangi sayfalarda bulunduğu, aldığı hizmet ve ürünler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik, mali ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

11.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

11.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

11.4. ALICI, SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

11.5. Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kullanımı, raporlar, içerikler ve bunların oluşturulma şekli, hizmet kapsamında sunulan verilerin  tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir ve yalnızca ALICI’ya, SATICI’ya zarar vermemesi koşulu ile kullanım hakkı sağlanır. SATICI, kendi uhdesinde bulunan ve kendi ürettiği verilerin tamamını 3. Kişiler ile de paylaşabilir.

11.6. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

12. CAYMA HAKKI ve AYIPLI ÜRÜN/HİZMET

12.1. Sunulan hizmet, dijital olarak anında ifa edilen bir hizmet olduğundan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini’nin 15/ğ maddesinde belirtildiği üzere (Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler) ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

ALICI’nın ilgili hukuki düzenlemeler gereğince aşağıda belirtilen ürün/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

12.2. Sunulan ürün veya hizmetin SATICI’dan kaynaklı olarak ayıplı olması halinde ALICI aşağıdaki haklara sahiptir. ALICI, ürün veya hizmetin satın alım/sipariş tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, gerekçelerini de bildirerek aşağıdaki haklardan hangisini kullanmak istediğini, SATICI’nın iletişim bilgilerine  bildirir.

•  Hizmetin yeniden görülmesi,

•  Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı,

•  Ayıp oranında bedelden indirim

•  Sözleşmeden dönme

12.3. SATICI, ALICI’nın talebi ve ürün ya da hizmetin içeriğine göre 14 gün içerisinde gerekçeleriyle birlikte ALICI’nın iletişim bilgilerine cevabını bildirir.

12.4. Ayıplı bir ürün olduğu takdirde, üründe kısmi iade etmek isteyen SATICI firma ise ve tarafında düzenlenmiş olan ürün/hizmet faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

12.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

12.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı da iptal edilirek iade tutarından düşülür.

13. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde İstanbul’daki Tüketici Hakem Heyetleri, sınırı aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri, ALICI’nın kurumsal firma olması veya abonelik ile ticari amaçlı ürün/hizmet alımında bulunması halinde ise İstanbul Merkez Ticaret Mahkemelerinin görev ve yetkili olacağını kabul etmiştir.

14. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Bildirim Modülü
Sitemizdeki deneyiminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek için çerezleri kullanırız. çerez onay aracı sayfamızda kişisel tercihleriniz hakkında bilgi edinmek veya onları yönetmek için gizlilik politikası sayfamızı ziyaret edin.